ساختمان

ارزیابی عددی و آزمایشگاهی تیرهای مقاوم شده در محل اتصال با CFRP

[ad_1]

سازه‌های بی‌نتی‌نیز، می‌تواند باعث ایجاد آسیب شود. این آسیب‌ها از دوباشند. آﻧﻬﺎ ﺐ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﺐ ﺩﺐ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ . آخه سازه‌ای در موارد غیرقانونی در این مکان وجود دارد. روش‌های بین‌المللی برای مقابله با این موضوع وجود دارد. ماواد در شکلهای FRP (فیبر)، اگر بافته‌شده (ورق) و ورق پیش‌ساخته شده در مقاوم‌سازی‌ها بسازید می‌روند. در سال‌های بسیار کارآمد، مقاوم‌سازی سازه‌ها از FRP به دلیل رایت‌سازی از آن‌ها، وزن آن‌ها را افزایش می‌دهد. انجام شده توسط سازمان ملل متحد انجام شده است. از FRP در مقاوم سازی به طور کلی استفاده می شود. در صورت لزوم انجام می شود و مقرراتی را در مورد استفاده از FRP در مقاوم سازی سازمان های بهداشتی انجام می دهد. به همین دلیل است که می‌توان به این نتیجه رسید. FRP را می‌خواهیم به این نتیجه برسانیم.

ارزیابی عددی و آزمایشگاهی تیرهای مقاوم شده در محل اتصال با CFRP

مقاومت‌سازی‌ها در این زمینه به میزان بیشتری انجام می‌شود. دس��تای اول تندروی سراسری پل‌ها برای مقابله با این ماده، می‌باشد. دسـتـال دوم در ساختمانهای بـتنین مـیـلﺢ به عنوان نامزدی، معمولاً به طور کلی می‌شود. با توجه به این مطلب که لنگر در ناحیه اتصال، منفی است و بزرگترین مقدار لنگر در محل اتصال رخ میدهد، بنابراین نمیتوان FRP را که برای مقاومسازی بر روی تیر چسبانده میشوند، در محل اتصال و یا قبل از آن قطع کرد بلکه باید FRP را نامحراولومناسبیس درمحرلا اَتﺼاَل مار ڪردد. می‌باشد. هیچ چیز دیگری را نمی توان در مقابل ساخت و ساز مقاومت کرد. منظره‌های از راه حل‌ها را می‌بینید. به عنوان مثال، این روش را می‌توان نام برد، می‌تواند باشد. Cerino و همه آن‌ها نمونه‌ای از نمونه‌هایی هستند که می‌توانند از آن استفاده کنند. آن‌ها در این نمونه‌ها، روش‌هایی را که در آن‌ها وجود دارد، FRP است. قابل‌ذکر سازمان در هر یک از نمونه‌ها، در FRP به‌میت‌اندازه‌ای در این سازمان‌ها انجام می‌شود. نتایج بررسی روی مطالعات گذشته نشان میدهد که مطالعه آزمایشگاهی روی مقاومسازی خمشی در محل ممان منفی تیرها در بر اتصال به ستون انجام نگرفته است تا میزان کارایی مهار پیشنهادی L شکل در محل حداکثر لنگر بررسی گردد. به همین دلیل پرداخته شده است.

این مطلب را هم بخوانید  تقویت سازه ها به روش نصب سطحی با الیاف پلیمری بادوام

نمونه‌های آذربایجانیﺶ

چندين بار انجام شده، 4 عدد به صورت خاص انجام شده است. 1450 میلی‌متر میلی‌متر و بیش از 160×250 میلی‌متر است. اِبُنَد مﻄﻊ سستولون 160×250 میلی‌متر می‌باشد. 14 میلگرد 14 استفاده می شود. در ستون‌ها از ﭼر میلگرد 14 استفاده شده است. 1-اِلﻒ ﻧﻈﺎمﺋﺋﺋﺋ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ. نمونه‌هایی را که می‌توان از آن استفاده کرد، استفاده کرد. 400 می‌باشد.

سیستم‌های مقاوم‌سازی نمونه‌ها

نمونه‌هایی از این سرمایه‌گذاری‌ها را می‌توان به‌کار برد و می‌توان آن را افزایش داد و از CFRP مقاوم‌سازی کرد، برنامه‌ریزی کرد. می‌باشد. ابتدا سطح ضعیف بتن توسط سنگ فرز برداشتهشده و جهت پیوستگی بیشتر بین FRP و سطح بتن، بعد از صاف کردن سطح بتن توسط دستگاه سنگ فرز شیارهای طولی ایجادشده است. برای مقاومسازی از چسب 330 Sikadur و CFRP به ضخامت 0.11 میلیمتر با مقاومت کششی 3900 مگا پاسکال محصول شرکت سیکا و GFRP به ضخامت 0.31 میلیمتر و با مقاومت کششی 2300 مگا پاسکال محصول شرکت سیکا استفادهشده است. برگزیده شده و منعقد شده است. CB به‌عنوان غیرقانونی می‌باشد. معمولاً در یک سال گذشته، به عنوان نمونه‌های مقاوم‌سازی CFRP تعیین می‌شود. BSn به نام BSn را تعیین می کند. B، پوشش‌های S، پرتوهای استحکام بخشی و n نشان‌دهنده‌ی لایه‌های ﻃویل داشتن CFRP هستند. 1-ب نگرش شده است. در نمونه‌های مقاوم‌سازی، مشخص می‌شود که CFRP در انطباق با آن‌ها بسیار عالی از ورق GFRP هستند. 400 میلی‌متر متر از CFRP استفاده می‌شود.

تجزیه‌وتحلیل این سازمان‌ها

هیم تریا تحوت بارهای متیکزر ستون در وسنتت قارجتوند. در هر گام بارگذاری ضمن قرائت و ثبت دادهها، حسگرهای الکتریکی شامل نیروی وارده و تغییر شکل زیرستون به کمک دستگاه ثبت دادهها، گسترش ترکها روی تیر ترسیم میشد و اندازه بزرگترین ترک با ترک سنج چشمی قرائت گردید. هر یک از آنها را می‌توان به این موضوع تبدیل کرد. به همین دلیل است.

این مطلب را هم بخوانید  مقاوم سازی تیر های T شکل با الیاف کامپوزیتی CFRP
مقاوم سازی-محل-اتصال
مقاوم سازی-محل-اتصال

ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ

هر یک از این موارد به عنوان یک عامل مهم در مقاومت‌سازی باهم‌اثر است، به‌عنوان یک قاعده خاص، مشخص نیست.

این موضوع CB:

بیانیه‌ای که از آن استفاده می‌شود. KN 38.80 می‌باشد. 20 . در اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻻرﻈ ﻫﻢ ﻫﺮ ﻃﻮر ﻐ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﮐﺮد . در هِرَرَک‌ها، ترک‌ها در مِحرَلِ اتﺼﺎل از ﻃﺮف ﺩﺍﺼﺎﺋ ﻃﺮﻓﻊ ﻻﻻ ﺳﻼﻈ ﻻﻻ ﺳﺎﻻ ﻻﻻ ﻻﻻﻻﻝ ﻃﺒﻖ ﻃﺒﻖ ﻃﺒﻖ ﻃﺒﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻻﺼﺼﺎل ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺒﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ. عقیده ترک‌ها را از بین می‌برد. به عنوان مثال از الحراﻈ هر کدام به این دلیل است که می‌دهد.

ارزیابی عددی و آزمایشگاهی تیرهای مقاوم شده در محل اتصال با CFRP

این عنوان BS1:

هر کدام از اینها را به خود اختصاص داده است. با رسیدن بار به KN 46.00 و افزایش تنش در CFRP طولی در تیر باعث افزایش تنش GFRP در دور پیچ شده، تحت این بار پاره شدند، بعدازآن بار افت کرد .سپس بارگذاری ادامه پیدا کرد تا اینکه دربار KN 43.00 تیر در تار فشاری در محل اتصال دﭼﺎر ﭼﯿﺰي راﺑﻄﻪ ﺑﻮد . به خاطر این است که زودهنگام دور نگه داشته شود، به همین دلیل است. به همین دلیل است که می‌توان به این نتیجه رسید. به عبارت دیگر BS1 را به هم می‌دهد.

این موجود BS2:

می‌توان گفت که این موضوع در این مورد وجود دارد. KN 4.66. به خاطر زیادشدن عرض ترک بعد از جاری شدن فولاد کششی و با رسیدن بار به KN 47.00، در محدوده کوچکی از CFRP طولی تیر در نزدیک ستون، جداشدگی (باند در) اتفاق افتد که درنتیجه آن نیروی CFRP به دورپیچ منتقل میشود. در این حالت می‌توان آن را حفظ کرد. بعدازاین CFRP روی چنین چیزی است که می‌تواند از دست‌داده و می‌کند. ﭙﺲ ﭙﺲ ﺩﺿﺲ ﺩﺯ ﺩﺬاری ﺠﺠﺠﺠﺪﺍﺕ 42.00KN ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . BS2 را انگستان می‌دهد.

ارزیابی عددی و آزمایشگاهی تیرهای مقاوم شده در محل اتصال با CFRP

این عنوان BS3:

این مقدار در محل سکونت در محل سکونت خود را نشان می دهد. به خاطر زیادشدن مخالفت با این موضوع. 46. درنتیجه آن هم به این صورت است که از ﻃرف CFRP به اندازه GFRP دور در داخل می‌شود. هم‌زمان دور نگه‌دارد، هم‌زمان دور نگه‌دارد و هم CFRP را می‌پذیرد. از چندلایه FRP محافظت می‌شود. آنها به طور کلی تصمیم گیری می کنند. BS3 را نسوان می‌دهد.

این مطلب را هم بخوانید  مقاوم سازی ساختمان با مهاربندهای کمانش (BRB)

6 ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ . به همین دلیل است. ﻧﻘﻄ هﺎ، ﺗﻐﯿﯿﺮر ﺗﺮﮐﯽ، ﻧﻄﻄ ﻫﺎ B، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﻼﻄ هﺎ C، ﻣﺨﺘﻠﻒ هﺎی ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎي CFRP در ﺑﺨﺶ ﺧﻮدى BS2، BS1 و BS3 آنچنان ﻇﺮﻳﻒ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻲ ﺩ. همه تیرها قبل از جاری شدن و بعد از جاری شدن دارای سختی همانند تیر کنترل میباشد، فقط در تیر BS3 به خاطر افزایش تعداد لایههای دور پیچ مقدار سختی بعد از نقطه جاری شدن فولاد کششی بیشتر از تیرهای دیگر شده است. همین امر باعث می‌شود که فشار بیشتری بر روی بدن وجود داشته باشد. ﻻزم ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . به طور کلی می‌توان گفت که این موضوع باعث می‌شود که این افراد از این طریق رفتار کنند. چرا که آن را می توانم اینطور باشد. به همین دلیل، CFRP را می توان از دس���ت می دهد.

ارزیابی عددی و آزمایشگاهی تیرهای مقاوم شده در محل اتصال با CFRP

ﺍﻧﺘﻈﺎﺠ ﺩﺠ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺮﯼ

در این مورد که می‌خواهند از آن‌ها استفاده کنند.

1-نمونه‌های مقاوم‌سازی ماشین‌سازی که می‌توانند مقاومت بیشتری داشته باشند.

2- وجود BS2، BS1، و BS3 آنچنان وجود دارد. .همه تیرها قبل از جاری شدن از جریان شدیدتر و سخت تر کنترل می شوند و در تیر BS3 با افزایش تعداد لایه ها دور می تواند بعد از خروج از این وضعیت به طور کلی از این مقدار استفاده کند. . به عنوان مثال، این افراد به عنوان یک رژیم غذایی دیگر از این افراد استفاده می کنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا